Kjøpsvilkår

English below

Generelt

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester fra www.bisi.no til forbrukere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp.

Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post og tekstmelding til mobiltelefon (SMS).

Plagg, madrasser, duker, dekker, og lignende, blir heretter kalt artikkel.

Definisjon av parter

Selger er: Bisi Rens & Vask AS, Kong Haraldsgate 39, 4041 Hafrsfjord. kim@bisi.no, telefon: 51 55 11 01, og blir i det følgende benevnt vi eller oss.

Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg, din eller ditt.

Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk.

Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen. Avvik bes meldt fra om umiddelbart.

Henting/Levering

Henting skjer på angitt dag og til angitt tid, se INF for informasjon om når vi henter hos dere. Levering av artiklene skjer på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi har ansvar for artiklene fra de hentes til de leveres på angitt sted. Dersom leveringen blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, samt informasjon om når levering kan skje.

Etter at du har mottatt artiklene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om de er blitt som forventet, eller om de har feil eller mangler.

Priser og levering

Alle priser er oppgitt inkl. mva. og frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Bisi Rens & Vasks side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan Bisi Rens & Vask ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Betaling

Betaling skjer ved bestilling. Bisi Rens & Vask lagrer ikke kortopplysningene dine. All informasjon sendes kryptert via sikre servere (SSL/HTTPS). Du kan selv kontrollere at informasjonen sendes kryptert ved å se på adresselinjen som starter med https:// (normalt http://). Nets, som håndterer transaksjonene våre, oppfyller alle kravene for PCI.

Skade på artikler

Alle skader eller mangler på innleverte artikler må belyses i ordren, utelates dette vil ordren gå i retur og det trekkes et transport gebyr på kr 50,-. Artikler med skader eller mangler som er belyst vaskes på eget ansvar. Er vi ansvarlige for skader på artikler vil vi erstatte disse etter Norsk Renseri- & Vaskeriforening sin anbefalte erstatningstabell. Slitasjeskader dekkes ikke, alt innlevert tøy må tåle vask ihht. vaskeinstruks.

Uavhentet artikler

Artikler som ikke hentes innen 3 uker på arbeidsplass vil bli returnert til vårt renseri i Kong Haraldsgate 39 A. Kunden må selv hente artiklene her eller betale for transport. Etter 3 måneder leveres uavhentede artikler til Fretex.

Klagerett

Blir ikke artiklene som forventet kontakt oss innen rimelig tid og vi gjøre alt for å finne en løsning. Alle tvistesaker sendes til Klagenemda for Vask og Rens.

Angrerett

En har angrerett frem til artiklene er hentet av oss.

Force majeur

Er Bisi Rens & Vask forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Bisi Rens & Vask fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og krediterer den til den mangelfulle tjenestes tilhørende kjøpesum.

Persondataloven

I følge persondataloven har du rett til å bli informert om behandlingen av personopplysninger. Vi ønsker å gi deg så mye kontroll som mulig med dine private opplysninger, og derfor kan du til enhver tid gå inn og endre eller slette deg under din profil på bisi.no. Bisi Rens & Vask AS, Kong Haraldsgate 39, 4041 Hafrsfjord, org.nr NO996783928MVA er ansvarlig for opplysningene du gir til oss når du for eksempel registrerer på bisi.no.

Opplysningene dine brukes kun til å kontakte deg angående dine bestillinger.

Annet

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil, utsolgte varer, sviktende leveranser fra leverandørene våre og opplagte prisfeil på artikler.

Personer under 18 år, dog over 15 år, som ønsker å bestille varer, må ha tillatelse fra foresatte.

Bisi Rens & Vask forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Conditions of Purchase

General

These conditions of sale apply to all sales of goods and services from www.bisi.no to the consumer. Sales conditions together with your order, confirmed by an order confirmation, is the total contract basis for purchase.

Consumer law, Marketing law, the Personal Data Act, E -Commerce Act and Credit Act regulate consumer purchases. Follow the links to these laws if you want more information about your rights and obligations when buying.

Where these sales conditions require written form, this is fulfilled by the use of e -mail and text message to a mobile phone (SMS).

Garments, mattresses, towels, covers, etc. , are hereinafter called items.

 

Definition of parties

Vendor: Bisi Rens og Vask AS, Kong Haraldsgate 39A, 4041 Hafrsfjord, organisation# 996 783 928, and are hereinafter referred to as we or us.

Buyer: the person stated as the buyer in the order, and is hereinafter referred to as you, or yours.

 

Order and contract process

Your booking is binding once the booking is confirmed. We are also bound by your order if this does not detract from what is offered by us in our online store.

Once we receive your order, we will confirm your order and automatically send a confirmation to you. Read carefully the order confirmation when you receive it, and check that the order confirmation is consistent with the order. You are requested to report deviations immediately.

 

Pickup / Delivery

Pickup takes place on set days and at set time, see INF for information about when we pickup at your company. Delivery of items takes place one week after pickup, exceptions may happen. We are responsible for the items from they are retrieved to they are delivered. If delivery is delayed, we will inform you as soon as we are aware of it, as well as information about when delivery can take place.

After receiving the items, you should, as soon as you have opportunity, check if they have been as expected or if they have mistakes.

 

Prices and Delivery

All prices are incl. tax and freight unless otherwise stated.

If there have been any writing or printing error of significant size from Bisi Rens & Vask AS’a side, in advertisements, etc. and / or online store that is greater than 15 % of the normal retail price, Bisi Rens & Vask AS can unilaterally modify, delete or refuse orders. This applies even if the customer has received the order confirmation or the like. Such errors must be corrected within a reasonable time after the defect is discovered.

 

Payment

Payment is due upon booking. Bisi Rens & Vask AS does not store your card details. All information is sent encrypted via secure servers ( SSL / HTTPS) . You can verify that the information is sent encrypted by looking at the address line that starts with https:// (usually http://). Nets, who handle our transactions, meet all requirements for PCI.

 

Damage to items

All defects or/and deficiencies in the submitted items must be elucidated, if not, your items will be returned and a transport fee of Kr 50, – will be submitted. Items with injuries or/and defects that are illuminated will be washed at your own risk. If we are responsible for damage to your items we will replace these by Norwegian Dry Cleaning & Laundry Association ‘s recommended replacement table. Wear damage is not covered; the clothes must withstand normal washing acc. washing instructions.

 

Unclaimed items

Items not collected within 3 weeks, will be returned to our dry cleaner in Kong Haraldsgate 39A. The customer must retrieve the items here or pay for transportation. After three months, unclaimed items will be given to charity.

 

Complaint

If the items aren’t as expected please contact us within a reasonable time and we will do everything we can to find a solution. All unsolved disputes must be submitted to the Appeals Board Washing and Cleaning, www.nrv.no.

 

Right of withdrawal

One has the right to cancel until we have picked up your items.

 

Force majeure

Is Bisi Rens & Vask AS prevented from supplying or making mandatory replacement or should such a delivery unduly burdensome due to labour dispute or other circumstance that the parties have no control over such as fire, war, mobilization or unforeseen military call of similar scope, requisition, confiscation, currency restrictions, riots and civil commotion, shortage of transport, general shortage of goods, reduction in the supply of power and defects in or delays in deliveries from suppliers or manufacturers as a result of such circumstances described in this paragraph, is Bisi Rens & Vask AS relieved of all other responsibilities than in cases of complaints, and credit it to the deficient services of purchase.

 

Privacy Act

 

According to the personal law you have the right to be informed about the processing of personal data. We want to give you as much control as possible with your private information, so you can at any time edit or delete your profile on bisi.no. Bisi Rens & Vask AS , KOng Haraldsgate 39A, 4041 Hafrsfjord , org.nr NO996783928MVA is responsible for information you provide to us when, for example, registering at bisi.no.

Your information is only used to contact you regarding your orders.

 

Other

 

We accept no liability for any misprints, items not in stock, failing deliveries from our suppliers and obvious pricing errors.

Persons under 18 years, wanting to order products, must have parental consent.

Bisi Rens og Vask AS reserves the right to change these terms and conditions, including as a result of changes in legislation.